Информация за проекта

Основната цел на проекта е да повиши знанията и уменията на учениците в началните и средните училища за реагиране при извънредни ситуации, като например природни и предизвикани от човека (антропогенни) бедствия и кризи, посредством съвременни подходи от парадигмата на социалния конструктивизъм и ИКТ-базирани инструменти.

В хода на проекта ще бъдат реализирани 6 основни дейности, включващи разработването на 5 интелектуални продукта и пилотнирането им с представители на целевите групи.

Дейности и прокукти:

  • Дейност 1 "Холистичен образователен подход" - включва десктоп анализ на ситуацията в партньорските държави по отношение на нивото на релевантност на темата "безопасност" в учебната дейност, анализ на обучителните модели по темата, подготовка на материали и теми, които трябва да бъдат включени в платформата, онлайн курсовете и наръчника;
  • Дейност 2 "Платформа за електронно обучение" - разработване на платформа за дистанционно обучение, базирана на съвременни ИКТ, в които ще бъдат качени материали за самообучение и самооценка на знания;
  • Дейност 3 "Онлайн курсове" - разработване на 3 курса, представящи шест различни тематични области - природни бедствия (земетресения, наводнения, пожари), антропогенни бедствия (тероризъм, насилие) и първа медицинска помощ;
  • Дейност 4 "Образователна игра" - разработване на игра, обхващаща теми от сферата на природните и антропогенните бедствия, насочена към формирането на култура и автоматизиране на навиците за реакция на учениците в такива ситуации;  Играта е основен елемент от архитектурата на проекта, тъй като значително увеличава образователното въздействие на платформата.
  • Дейност 5 "Пилотиране" - тестване на платформата и онлайн играта сред учениците, за да се определи степента на въздействие и последиците от прилагането на тези подходи;
  • Действие 6 "Наръчник" - разработване на наръчник в две части - инструкции за осигуряване на сигурна среда в училище и учебни планове, включващи темата за безопасността в учебния процес.

Last modified: Saturday, 23 March 2019, 1:43 AM