Πληροφορίες για το έργο

Ο κύριος στόχος του έργου αυτού είναι να αναπτυχθεί μια κουλτούρα συμπεριφοράς και να αυξηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και κρίσεις. Έτσι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Ευρώπης, στις σύγχρονες προσεγγίσεις και στον κοινωνικό εποικοδομητισμό μέσα από τη χρήση εργαλείων που βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν 6 δραστηριότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 5 πνευματικά προϊόντα και η δοκιμή μιας πλατφόρμας και ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού από εκπροσώπους των ομάδων στόχων. Οι δραστηριότητες  που θα αναπτυχθούν είναι:

• Δράση 1 "Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Κατάρτισης" – στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η ανάλυση του θέματος "ασφάλεια" στα σημερινά εκπαιδευτικά εγχειρίδια και η ανάλυση των σεμιναρίων κατάρτισης για το ίδιο θέμα στις χώρες εταίρους, η προετοιμασία των υλικών και των θεμάτων που θα συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα, τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα και το εγχειρίδιο.

• Δράση 2 "Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης" - ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για την εξ’ αποστάσεως μάθηση, βασισμένης στις σύγχρονες ΤΠΕ όπου θα μεταφορτωθούν τα υλικά αυτοεκπαίδευσης και η αυτοαξιολόγηση της γνώσης.

• Δράση 3 "Ηλεκτρονικά μαθήματα" - ανάπτυξη τριών μαθημάτων που παρουσιάζουν έξι διαφορετικούς θεματικούς τομείς - φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές), ανθρωπογενείς καταστροφές (τρομοκρατία, βία) και πρώτες ιατρικές βοήθειες.

• Δράση 4 "Εκπαιδευτικό παιχνίδι" - δημιουργία παιχνιδιού που καλύπτει θέματα φυσικών και ανθρώπινων καταστροφών, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ανάλογης κουλτούρας και την αυτοματοποίηση μιας συμπεριφοράς αντίδρασης των μαθητών απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.

• Δράση 5 "Πιλοτική" - δοκιμή της πλατφόρμας και του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στους μαθητές για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων από την εφαρμογή αυτών των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

• Δράση 6 "Εγχειρίδιο" - ανάπτυξη ενός εγχειριδίου σε δύο μέρη - οδηγίες για την εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος στο σχολείο και προγράμματα σπουδών στα οποία θα συμπεριληφθεί το θέμα της ασφάλειας στη διαδικασία της μάθησης

 

Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της καινοτομικής μάθησης του NHD PLAY είναι η χρήση παιχνιδιών, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό της πλατφόρμας NHD PLAY. Η πλατφόρμα αξιοποιεί την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος παιχνιδιών που κυμαίνονται από απλά κουίζ έως αρκετά πολύπλοκα παιχνίδια, βασισμένα σε κανόνες, με πολλαπλά μέρη και προσεγγίσεις.

Για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της εξειδικευμένης κατάρτισης, το NHD PLAY θα υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης που θα επιτρέπει τόσο τη δια ζώσης όσο και την εξ αποστάσεως κατάρτιση (δηλαδή την ηλεκτρονική κατάρτιση). Η ηλεκτρονική κατάρτιση διαρθρώνεται σε 3 σειρές μαθημάτων που παρουσιάζουν έξι διαφορετικές θεματικές ενότητες - φυσικές καταστροφές (σεισμό, πλημμύρες, πυρκαγιές), καταστροφές που προκλήθηκαν από τον άνθρωπο (τρομοκρατία, βία) και πρώτες ιατρικές βοήθειες. Θα διατίθενται στους εκπαιδευόμενους ως διαδραστικό υλικό σε πολλές γλώσσες, αυτοαξιολογήσεις και μέσα από πολλά εργαλεία επικοινωνίας. Τα μαθήματα θα αναπτυχθούν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαφόρων τύπων χρηστών (π.χ. μαθητές με αναπηρία).

Ένα άλλο καινοτόμο εργαλείο είναι το εκπαιδευτικό παιχνίδι NHD PLAY. Είναι ένα βασικό συστατικό της αρχιτεκτονικής του έργου καθώς αυξάνει τον εκπαιδευτικό αντίκτυπο της πλατφόρμας. Το κοινωνικό παιχνίδι είναι ένας πολύ σημαντικός αναδυόμενος τομέας που προάγει σημαντικά τους εκπαιδευτικούς στόχους στο κάθε επιδιωκόμενο πλαίσιο.

Last modified: Sunday, 2 June 2019, 9:30 AM